Sajt kupideo.com koristi kolačiće radi što boljeg iskustva naših posetilaca. Daljim korišćenjem sajta smatramo da ste saglasni sa našom politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića.
Obaveštavamo sve kupce da kontakt centar i maloprodaja neće raditi u četvrtak 6.5.2021. Online porudžbine funkcionišu uobičajeno, pakete šaljemo u petak 7.5.2021.
Obaveštavamo sve kupce da zbog tehničkih problema, nije moguća registracija kupaca preko stranice "Registracija novog korisnika". Registraciju je moguće izvršiti samo preko stranice "Kasa". Radimo na otklanjanju problema. Hvala na razumevanju.

Reklamacije

Pravilnik o uslovima i načinu rešavanjareklamacija kupaca u online prodaji

Poštovani kupci,ukoliko reklamirate proizvod kupljen preko onlineprodaje i želite da izvršite reklamaciju na isti,kontaktirajte nasna broj 065/629-86-46 kako bi vam prosledilireklamacioni list koji ćete nam poslati zajedno sa proizvodom kojireklamirate.

 

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJAREKLAMACIJA POTROŠAČA

 

Na osnovu člana 56.u vezi sa čl. 52. i 54. Zakona o zaštitipotrošača (dalje: Zakon), a u vezi sa odredbama Zakona o trgovini iZakona o privrednim društvima, “S.T.R. Stelax” iz Šapca,19.03.2016. godine donosi:

 

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJAREKLAMACIJA POTROŠAČA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i način rešavanjareklamacija potrošača kod preduzetnika S.T.R. Stelax izŠapca (dalje: Prodavac), radi ostvarivanja prava potrošača nasaobraznost prodate i isporučene robe ugovoru, prava po osnovuizjavljene garancije i garantnog lista, i zbog pogrešno obračunatecene i drugih nedostataka, kao i druga pitanja od značaja zarešavanje reklamacija i zaštitu potrošača.

 

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledećaznačenja:

- "potrošač" je fizičko lice koje pribavlja robu kojuprodaje Prodavac, u svrhe koje nisu namenjene potrošačevojposlovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, odnosno radizadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva;

- "roba" je telesna pokretna stvar koja je namenjena zaprodaju potrošačima, koju Prodavac stavlja u promet u okviru svojeposlovne delatnosti, osim stvari koja je prodata u postupku izvršenjaili na drugi način po sili zakona;

- "ovlašćeno lice Prodavca" je poslovođa, odnosnozamenik poslovođe u prodajnom objektu, smenovođa ili prodavac uprodajnom objektu koga ovlasti poslovođa, odnosno zamenik poslovođe,odnosno prodavac u prodajnom objektu u kojem organizacijom poslova isistematizacijom radnih mesta nije utvrđeno radno mesto poslovođe,odnosno zamenika poslovođe.

 

Primena u skladu sa zakonima i drugim propisima

Član 3

Ovaj pravilnik primenjuje se u skladu sa odredbama Zakona ozaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionimodnosima, Zakona o fiskalnim kasama i drugih važećih zakona idrugih propisa kojima se uređuje reklamacija, zaštita potrošača,trgovina i evidentiranje prometa.

 

II. POSEBNA PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA I PRODAVCA

Pakovanje i prepakivanje robe

Član 4

Pakovanje i prepakivanje robe čini se na način kojim seobezbeđuje očuvanje saobraznosti, zdravstvene i higijenskeispravnosti, bezbednosti i kvaliteta robe.

Potrošaču se roba ima propisno upakovati. Ako se na zahtevpotrošača roba posebno pakuje, pakovanje se ne naplaćuje.

 

Izložbeni primerak i roba sa nedostatkom

Član 5

Ako je proizvod u prodaji, a služi kao izložbeni primerak, natakvoj robi mora da stoji naznaka "uzorak" ili "nijeza prodaju". Ako se prodaje roba sa nedostatkom, ta roba morafizički biti odvojena od ostale robe sa vidljivim nazivom "robasa nedostatkom".

 

Deklaracija i uputstvo za upotrebu i održavanje proizvoda

Član 6

U skladu sa dobrom poslovnom praksom i principom ostvarivanjanajboljeg interesa potrošača, Prodavac prilikom prodaje robepreporučuje potrošaču da se pridržava deklaracije, odnosnouputstva za upotrebu i održavanje proizvoda, kako bi se moglaiskazati svojstva koja roba ima za redovnu ili naročitu upotrebu, uskladu sa deklaracijom, odnosno uputstvom za upotrebu i održavanjeproizvoda.

 

 

Obaveštavanje potrošača o pravima u vezi sareklamacijom

Član 7

Potrošač ima pravo da se lično u prodajnom objektu ili upitompreko elektronske pošte Prodavca obavesti o svojim pravima u vezi sareklamacijom. Adresu elektronske pošte za kontakt koja glasi:office@kupideo.com Prodavacobjavljuje na svojoj internet stranici i čini dostupnom potrošačimana drugi način.

Prodavac obaveštava potrošača na valjan način o obimu,uslovima, roku i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosireklamacija, kao i o ostalim podacima s tim u vezi, odredbama zakonakoje se odnose na reklamaciju i ovom pravilniku.

Prodavac na prodajnom mestu ima vidno istaknuto obaveštenje onačinu i mestu prijema reklamacija i obezbeđuje prisustvo licaovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

 

III. IZJAVLJIVANJE REKLAMACIJE I EVIDENCIJA O PRIMLJENIMREKLAMACIJAMA

Roba za koju se može izjaviti reklamacija

Član 8

Reklamacija se može izjaviti za svu robu u prodajnom objektu.

Roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama podležereklamaciji.

Reklamaciji zbog nedostataka ne podleže roba koja se prodaje saoznakom "roba sa nedostatkom".

 

Mesto i način izjavljivanja reklamacije i uslovi zareklamaciju

Član 9

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestugde je roba kupljena, odnosno pisanim putem.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da kaodokaz o kupovini dostavi na uvid račun ili fiskalni račun, kopijuračuna ili fiskalnog računa, slip, administrativnu zabranu, odnosnoizvod iz poslovne banke u kojoj ima otvoren tekući račun kao dokazda je plaćanje izvršeno platnom karticom ili čekom u koristProdavca ili drugi dokument koji je valjan dokaz o kupovini, upapirnom ili elektronskom obliku, odnosno u obliku u kome gaposeduje.

Uz reklamaciju, potrošač predočava, odnosno predaje robu kojaje predmet reklamacije.

Nemogućnost potrošača da dostavi Prodavcu ambalažu robe nemože biti uslov za rešavanje reklamacije.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostacinastali njegovom krivicom ili ako nema račun ili drugi dokaz okupovini u skladu sa stavom 2. ovog člana.

 

Evidencija o primljenim reklamacijama

Član 10

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je dvegodine, u skladu sa Zakonom od dana podnošenja reklamacijapotrošača.

Prodavac potrošaču izdaje pisanu potvrdu ili elektronskim putempotvrđuje prijem reklamacije, odnosno saopštava broj pod kojim jezavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Pisana potvrda iz stava 2.ovog člana se popunjava u dva primerka i to jedan primerak za ovlašćeno lice prodavca za rešavanje reklamacija i jedan primerak za potrošača. Dodatno se štampa još jedan primerak za Komisiju za reklamacije, ako ova komisija buderešavala reklamaciju.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričeneknjige i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije,podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu izreklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci oodgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenomprimerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinui datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanjuroka za rešavanje reklamacije, saglasnost potrošača zaprodužavanje roka i napomene.

Lice koje je kod Prodavca zaduženo za upis podataka u evidencijuo primljenim reklamacijama upisuje u ovu evidenciju i obrađuje onepodatke o ličnosti podnosioca reklamacije koji su neophodni zaostvarenje svrhe upisa u ovu evidenciju i reklamacije, i to ime iprezime i kontakt detalje podnosioca. Lice zaduženo za upis podatakau ovu evidenciju prethodno, u skladu sa odredbama Zakona o zaštitipodataka o ličnosti, obaveštava podnosioca o obradi tih podataka ipribavlja punovažan pristanak za obradu ovih podataka u svrhureklamacije. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i punovažanpristanak za obradu konstatuju se u napomenama u evidenciji oprimljenim reklamacijama.

 

Obrazac evidencije o primljenim reklamacijama je odštampan uzovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1).

IV. REŠAVANJE REKLAMACIJA

Odgovor na reklamaciju

Član 11

 

Prodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od danaprijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovarapotrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača sadrži odluku da liprihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretanpredlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude dužiod 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od danapodnošenja reklamacije.

 

Rešavanje reklamacije od strane ovlašćenog licaProdavca

Član 12

Reklamaciju rešava ovlašćeno lice Prodavca.

Ovlašćeno lice Prodavca ispituje reklamaciju, pregleda robu kojaje predmet reklamacije i daje odgovor na reklamaciju.

Kada ovlašćeno lice Prodavca utvrdi da je reklamacija izjavljenau roku i da je opravdana, prihvata reklamaciju, izjašnjava se ozahtevu potrošača i daje mu konkretan predlog i rok za rešavanjereklamacije.

Kada rešavanje reklamacije nije bilo moguće odmah, ovlašćenolice Prodavca obaveštava potrošača dostavljanjem pisanog odgovorana reklamaciju i usmenim obaveštavanjem o odgovoru.

 

Rešavanje reklamacije od strane Komisije za reklamacije

Član 13

Ako ovlašćeno lice Prodavca ne može da utvrdi opravdanostreklamacije i postupi po njoj, on reklamaciju bez odlaganjaprosleđuje na rešavanje Komisiji za reklamacije, koju čine tričlana koje imenuje direktor Prodavca.

Ovlašćeno lice dostavlja Komisiji za reklamacije: reklamaciju,račun ili drugi dokaz o kupovini u skladu sa članom 9. stav 2. ovogpravilnika, pisanu potvrdu o prijemu reklamacije i robu koja jepredmet reklamacije, kao i drugu odgovarajuću dokumentaciju koja jepotrebna za rešavanje reklamacije.

Komisija za reklamacije ispituje reklamaciju, pregleda robu kojaje predmet reklamacije i daje odgovor na reklamaciju.

 

Za potrebe donošenja odluke o reklamaciji, Komisija zareklamacije pribavlja stručni nalaz i mišljenje o robi koja jepredmet reklamacije od akreditovanog tela sa kojim Prodavac imazaključen ugovor, osim kada zbog posebno opravdanih okolnostipribavljanje stručnog nalaza i mišljenja nije neophodno iliizvodljivo.

Kada Komisija za reklamacije utvrdi da je reklamacija izjavljena uroku i da je opravdana, prihvata reklamaciju, izjašnjava se ozahtevu potrošača i daje mu konkretan predlog i rok za rešavanjereklamacije, i o tome ga obaveštava dostavljanjem pisanog odgovorana reklamaciju i usmenim obaveštavanjem o odgovoru.

 

Prihvatanje reklamacije

Član 14

U slučaju prihvatanja reklamacije, a saglasno uslovima propisanimZakonom, ovlašćeno lice Prodavca, odnosno Komisija za reklamacijepotrošaču može dati predlog za:

- otklanjanje nedostatka robe;

- zamenu robe sa nedostatkom za novu robu, odnosno robuodgovarajuće marke (modela, tipa) ili sličnu robu;

Umanjenje, odnosno korekcija cene robe odnosno raskid ugovora ipovraćaj novčanog iznosa plaćenog za tu robu dolaze u obzir tek supsidijarno, odnosno u slučaju da nedostatak nije bilo mogućeotkloniti na gore navedenie načine i po izričitom zahtevupotrošača, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obligacionimodnosima.

 

Postupanje u slučaju kada potrošač odbije predlogrešavanja reklamacije

Član 15

Kada potrošač odbije predlog rešavanja reklamacije, ovlašćenolice Prodavca, odnosno Komisija za reklamacije će, u skladu sazakonom i drugim propisom, opštim aktima, dobrom poslovnom praksom inačelom savesnosti i poštenja, nastojati da sa potrošačem pronađenajbolji način rešavanja reklamacije.

 

Neprihvatanje reklamacije

Član 16

Kada ovlašćeno lice Prodavca, odnosno Komisija za reklamacijeutvrdi da je istekao rok za reklamaciju ili da reklamacija nijeopravdana, o tome obaveštava potrošača dostavljanjem pisanogodgovora na reklamaciju u kome se jasno navode razlozi neprihvatanjareklamacije i usmenim obaveštavanjem o odgovoru.

Potrošaču se dostavlja i roba koja je bila predmet reklamacije.

Ovlašćeno lice Prodavca, odnosno Komisija za reklamacijeovlašćeni su da ne prihvate reklamaciju potrošača kada utvrde daje nedostatak na robi nastao krivicom potrošača, uključujućinastanak nedostatka usled nepridržavanja zahteva iz deklaracije,odnosno uputstva za upotrebu i održavanje.

Nemogućnost potrošača da dostavi Prodavcu ambalažu robe nemože biti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ako potrošač nakon kontakta telefonom ili elektronskom poštomili ličnog kontakta u roku od pet radnih dana odbije da primi robuza koju reklamacija nije prihvaćena, ovlašćeno lice Prodavca,odnosno Komisija za reklamacije će preporučenom poštom dostavitirobu na kućnu adresu potrošača.

 

Ispunjenje zahteva i produženje roka

Član 17

Prodavac postupa u skladu sa odlukom, predlogom i rokom zarešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnostpotrošača.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti daudovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da oprodužavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača inavede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost,što evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samojednom.

 

Troškovi reklamacije

Član 18

Troškove koji nastanu po osnovu reklamacije snosi Prodavac.

 

Dostavljanje rešenih reklamacija nadležnoj službi

Član 19

Rešene reklamacije dostavljaju se sa odgovarajućim razduženjimai drugom pripadajućom dokumentacijom prodajnom objektu i službizaduženoj za knjigovodstvo i računovodstvo.

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Objavljivanje i dostavljanje ovog pravilnika

Član 20

 

Ovaj pravilnik, kao i njegove izmene i dopune objavljuju se i nainternet stranici Prodavca i dostavljaju u sve prodajne objekteProdavca.

 

Stupanje na snagu

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu 19.03.2016. godine. 

 

U  Šapcu ,dana 19.03.2016. godine

Kontakt za reklamacije: 065/629-86-46, office@kupideo.com

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA I ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI/REKLAMACIJALoading...
Loading...
Loading...