Greške Gorenje mašine za pranje veša kreću se od toga da se vrata ne zatvaraju pravilno do kvara motora, grejača itd. Uređaj će signalizirati grešku čim se otkrije i program će se zaustaviti. Ako je greška signalizirana kada mašina za pranje veša radi, kod greške će se istovremeno prikazati sa treptajućim LED diodama. U ovom tekstu ćemo spomenuti greške koje možete videti na GORENJE mašinama za pranje veša sa objašnjenjima šta znače i šta trebate proveriti da bi se pristupilo njihovom otklanjanju.

F1 Greška senzora temperature mašine za pranje veša

Problem: Mašina za pranje veša je otkrila problem sa senzorom temperature grejanja vode i iako će program završiti mašina neće zagrejati vodu.

• Proverite ožičenje temperaturnog senzora ili termistora.

• Proverite termistor ili senzor temperature.

• Zamenite termistor ako je neispravan.

• Proverite grejač.

• Proverite ožičenje na kontrolnom modulu ili tajmeru.

F2 Detektovana je greška brave na vratima

Problem: Vrata mašine za pranje veša nisu zatvorena ili je detektovana greška na samoj bravi.

• Proverite da li su vrata mašine za pranje veša zatvorena ispravno i da li su zaključana.

• Proverite ožičenje do brave na vratima.

• Proverite zaključavanje vrata.

• Proverite ožičenje na kontrolnom modulu ili tajmeru.

F3 Greška nivoa vode u mašini za pranje

Problem: Senzor pritiska nije detektovao da je dostignut potreban nivo vode.

• Proverite da li je dovod vode uključen i da li je pritisak vode dobar.

• Proverite ožičenje ventila za dovod vode i električne konektore.

• Proverite ožičenje senzora pritiska i električne konektore.

• Proverite ventil za dovod vode.

• Proverite nivo vode ili senzor pritiska.

• Proverite vezu sa glavnim kontrolnim modulom ili tajmerom.

F4 Inverter ne može da kontroliše motor

Problem: Inverter ploča, modul brzine motora i napona ne može da kontroliše brzinu motora (Imajte na umu da se ovaj problem javlja samo na modelima koji imaju motore bez četkica).

• Proverite konekcije i ožičenje između modula invertera i motora.

• Proverite da li je sensor brzine motora kompletan i na mestu.

• Proverite glavnu upravljačku ploču.

• Zamenite modul invertera ako nije pronađena greška na motoru.

F5 Kontrolni modul mašine za pranje veša i modul invertera nemaju komunikaciju

Problem: Glavni upravljački modul ne može da komunicira sa modulom za kontrolu brzine motora ili invertera. Kada se ovaj kod pojavi, obično je greška u ožičenju ili sa modulom invertera, a ne kontrolnim modulom, koji ispravno prijavljuje grešku.

• Proverite ožičenje između glavnog kontrolnog modula i modula invertera.

• Proverite blokove konektora na obe kartice.

• Zamenite modul invertera.

F6 Detektovan neispravni grejač vode mašine za pranje veša

Problem: Otkriven je kvar u električnom kolu za grejanje vode.

• Proverite ožičenje i priključke na elementu za grejanje vode.

• Proverite da li grejni element nije u prekidu.

• Proverite ožičenje i konekciju termostata ili termistora.

• Proverite termostat ili termistor.

• Proverite konekciju na glavnom kontrolnom modulu.

F7 Mašina za pranje veša nije uspela da isprazni vodu

Problem: Mašina za pranje veša nije uspela da ispusti vodu i zaustaviće se sa vodom u njoj. Ispraznite mašinu za pranje veša ručno pre nego što nastavite sa bilo kojom dijagnostikom.

• Proverite da li ima prepreka ili stranih predmeta u filteru pumpe.

• Proverite da li izlazno crevo veš mašine (za odvod) ima začepljenja ili prepreka.

• Proverite da li je pumpa za odvod vode u prekidu.

• Proverite da li je rotor pumpe za odvod vode ispravan.

• Proverite ožičenje pumpe i konektore na pumpi.

• Proverite vezu sa glavnim kontrolnim modulom.

F8 Detektovana je greška motora mašine za pranje veša

Problem: Otkriven je kvar na glavnom pogonskom motoru mašine za pranje veša.

• Proverite sve veze sa glavnim pogonskim motorom.

• Proverite senzor brzine motora.

• Proverite četkice motora ako je motor sa četkicama.

• Proverite vezu sa glavnim kontrolnim modulom.

F9 Otkriveno curenje na modelima mašina za pranje veša koje imaju ugrađeni Aquastop

Problem: Ovaj kod greške se javlja samo na modelima mašina za pranje veša Gorenje koji imaju ugrađen sistem za detekciju curenja Aquastop.

• Proverite da li ima curenja i popravite ih.

• Proverite Aquastop dovodno crevo.

• Proverite priključke na Aquastop dovodnom crevu.

• Proverite priključke sa plovkom uređaja za detekciju curenja ako je ugrađen.

• Proverite veze sa glavnim kontrolnim modulom.

Kodovi grešaka kod veš mašina Gorenje VA-101/121/132/162/162P

F1 Otvoreno strujno kolo ili kratak spoj u kolu senzora temperature.

• Ako se otkrije prekid ili kratak spoj u kolu napajanja temperaturnog senzora, program pranja se završava bez zagrevanja vode. Zatim se prikazuje kod greške.

F2 Voda u rezervoaru nije dostigla navedeni nivo u predviđenom vremenu.

• Proverite pritisak vode u vodovodnoj cevi.

• Proverite ventile za punjenje vode.

• Proverite senzor nivoa.

F31 Problemi sa tahogeneratorom

• Elektronski kontroler ne prima upravljačke signale.

F32 Neispravno kolo upravljača pogonskog motora.

• Glavni razlog takvog kvara (u zavisnosti od konfiguracije) je elektronska kontrolna jedinica pogonskog motora ili traka u njegovoj strukturi.

F4 Temperatura vode u rezervoaru ne dostiže podešenu vrednost za određeno vreme

• Neispravan grejni element.

• Neispravan elektronski kontroler.

F41 Temperatura vode u rezervoaru je viša od dozvoljene.

• Takav kvar može biti uzrokovan kvarom elektronskog kontrolera ili TEN releja u njegovoj strukturi.

F43 Brzina povećanja temperature vode u rezervoaru je veća od dozvoljene

• Nizak nivo vode (opcija - neispravnost senzora nivoa).

• Neispravan elektronski kontroler.

F5 Nema ispuštanja vode iz rezervoara ili u režimu ispuštanja, nivo vode u predviđenom vremenu nije dostigao željenu poziciju (prazan rezervoar)

• Odvodna pumpa i njena električna kola su neispravni.

• Drenažni put je blokiran.

• Senzor nivoa je neispravan.

• Ako gore navedene stavke rade, zamenite elektronski kontroler.

F61 Mala brzina rotacije bubnja u režimu centrifuge

• Pogonski motor ili elektronski kontroler su neispravni.

• Rotacija bubnja je otežana.

F63 Nema komunikacije između elektronskog kontrolera i elektronske kontrolne jedinice pogonskog motora

• Neispravan elektronski kontroler.